Agenda Algemene Ledenvergadering SP Haarlo

Datum: 22-11-2019 Tijd: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark De Berkel

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN

3. VERSLAG Notulen Ledenvergadering 17 december 2018

4. VERSLAG PENNINGMEESTER

5. VERSLAG KASCOMMISSIE

6. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN

Jeugd

Senioren

7. ACTIVITEITENCOMMISSIE

8. BESTUURSVERKIEZINGEN Aftredend en niet herkiesbaar Ruud Grooters

9. INGEKOMEN STUKKEN

10. RONDVRAAG

11. SLUITING

Wijzigingen voorbehouden