Statuten SP Haarlo

VERENIGING

Sportclub Haarlo

S T A T U T E N

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging is genaamd: Sportclub Haarlo.

De afgekort naam van de vereniging luidt: SP Haarlo.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Berkelland.

Boekjaar – Oprichtingsdatum

Artikel 2

Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

De vereniging is opgericht op één juli negentienhonderd zes en zestig.

Doel

Artikel 3

De vereniging is een omni-vereniging en heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen.

De vereniging kan ten behoeve van de betreffende leden lid zijn van diverse sportbonden.

De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:

het lidmaatschap van een sportbond, voor zover vereist;

deel te nemen aan wedstrijden en evenementen;

zelf evenementen op het gebied van de sport te organiseren;

de benodigde accommodatie tot stand te brengen.

De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Lidmaatschap


Artikel 4

a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

Alleen diegenen die voor de betreffende sport tevens lid dienen te zijn van een sportbond, kunnen lid zijn van de vereniging indien zij lid zijn van de betreffende sportbond.

a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de betreffende sportbond worden toegelaten, of van wie de betreffende sportbond het lidmaatschap heeft beëindigd.

De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie – welke dan ook – bekleden het lidmaatschap van de betreffende sportbond aan te vragen, voor zover van toepassing voor het betreffende lid.

Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de betreffende sportbond, voor zover van toepassing voor het betreffende lid.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere

verdiensten voor de vereniging het predicaat “ere-lid” verlenen.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen. Voor het geval een lid tevens lid is van een sportbond, dient dit te geschieden op een door de betreffende sportbond aan te geven wijze.

Rechten en verplichtingen

Artikel 5

De vereniging en een sportbond kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de betreffende sportbond niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de (betreffende) leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de betreffende sportbond schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.

De vereniging en een sportbond kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de betreffende sportbond uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.

Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.

De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

De leden zijn gehouden:

de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

de statuten en reglementen van de betreffende sportbond, de besluiten van een orgaan van de betreffende sportbond, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

de belangen van de vereniging en/of de betreffende sportbond en/of haar organen en/of van de sport in het algemeen, niet te schaden.

Straffen

Artikel 6

a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de betreffende sportbond of waardoor de belangen van de betreffende sportbond, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.

a. Daargelaten de bevoegdheid van de betreffende sportbond om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.

Indien in een tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het Tuchtreglement of anders van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.

a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

berisping;

schorsing;

ontzetting uit het lidmaatschap (royement);

uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;

ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.

Tevens kan een boete worden opgelegd.

b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


Einde lidmaatschap

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:

door het overlijden van het lid;

door opzegging door het lid;

door opzegging door de vereniging;

door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;

door beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende sportbond.

a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement anders is bepaald.

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

in de gevallen in de statuten genoemd;

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

wanneer de betreffende sportbond het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de betreffende sportbond op de door de betreffende sportbond voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst, totdat de beëindiging door de betreffende sportbond is bevestigd of ongedaan gemaakt.

a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is.

Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;

binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.

b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Indien een lid door de betreffende sportbond uit het lidmaatschap is ontzet, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Donateurs

Artikel 8

De vereniging kent naast leden donateurs.

Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur

Artikel 9

a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

b Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan de leden.

Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap;

door bedanken. Bestuursbevoegdheid Artikel 10

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 9 lid 5 van deze statuten. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.

Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

De vereniging wordt op de vergaderingen van de betreffende sportbond vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen lid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de (betreffende) leden aan de stemming deel te nemen.

Rekening en verantwoording

Artikel 12

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Geldmiddelen en contributie

Artikel 13

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

contributies van de leden;

ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

subsidies, giften en andere inkomsten.

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Besluiten van organen van de vereniging

Artikel 14

Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stem-gerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.

Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;

wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;

wegens strijd met een reglement.

b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.

Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Algemene vergaderingen

Artikel 15

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering).

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één vierde gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;

Jaarverslag van het bestuur;

Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

Verslag van de kascommissie;

Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;

Vaststelling van de contributies;

Vaststelling van de begroting;

Benoeming bestuursleden;

Benoeming commissieleden;

Rondvraag.

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

Artikel 16

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 17

a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de algemene vergadering moet besluiten.

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

Vergaderingen van leden van dezelfde sportbond

Artikel 18

Het bestuur kan vergaderingen bijeenroepen, waarin leden die lid zijn van dezelfde sportbond met elkaar kunnen vergaderen.

Het bepaalde in artikel 15 leden 3 en 4 en de artikelen 16 en 17 van deze statuten is voor deze vergaderingen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 19

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

De vereniging behoeft – voor zover van toepassing – voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de betreffende sportbond. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.

De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.

De slotafrekening behoeft – voor zover van toepassing -de goedkeuring van de betreffende sportbond.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Fusie

Artikel 21

Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.

Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Reglementen

Artikel 22

De algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast.

Het huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing bij wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNVB en/of de betreffende sportbond.

Onvoorzien

Artikel 23

In alle gevallen waarin deze statuten en/of een reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder gehoudenheid de beslissing in de eerstvolgende algemene vergadering mee te delen.

Schriftelijk

Artikel 24

Waar in deze akte wordt gesproken over “schriftelijk” of waar in deze akte de eis van schriftelijkheid wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan: e-mail of ieder ander – ter beoordeling van het bestuur – geschikt communicatiemiddel, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

Aangehecht stukken

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht:

kopie van de notulen van de algemene vergadering waarin tot de onderhavige statutenwijziging is besloten;

kopie e-mail, waaruit de goedkeuring van het bestuur van de KNVB blijkt.

Geregistreerd partnerschap

Waar in deze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap.

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner.

Slot

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Voor het verlijden van deze akte is door mij, notaris aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.

De verschenen personen verklaarden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is verleden te Borculo op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing, met welke beperkte voorlezing de verschenen personen verklaarden in te stemmen, is deze akte ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris. (Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT (DIGITAAL):